Prywatność i ochrona danych

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Ogólne

1.1 Ta Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych lub OŚWIADCZENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (zwane dalej „Oświadczeniem”) reguluje szczegółowo kwestię Państwa danych osobowych, jakie dane osobowe są gromadzone, w jaki sposób dane są przetwarzane i w jakim celu są wykorzystywane. Ten regulamin reguluje również obszar praw użytkownika, które są związane z jego danymi osobowymi.

1.2 Sebastus sailing d.o.o., OIB: 06001546604, Savska cesta 32, 10 000 Zagrzeb, tj. Sebastus.com (strona internetowa i aplikacja internetowa) lub inna strona internetowa prowadzona przez firmę Sebastus sailing d.o.o. (zwany dalej USŁUGODAWCA) przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi ochronę danych osobowych zawartymi w ogólnym Rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (2016/679) oraz Ustawie wykonawczej do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (NN 42/2018).

1.3 Ochrona prywatności użytkownika jest niezwykle ważna dla USŁUGODAWCY i CZARTERU. Zaufałeś swoim informacjom do USŁUGODAWCY i doceniamy to zaufanie. Zobowiązujemy się do ochrony wszystkich danych osobowych, które użytkownik udostępnia nam za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji internetowej. USŁUGODAWCA jest transparentny w przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

1.4 Oświadczenie to dotyczy danych, o których zbieramy: ZAREJESTROWANI UŻYTKOWNICY, CZARTER i inne osoby, które są w relacjach biznesowych z USŁUGODAWCĄ. USŁUGODAWCA wykorzystuje dane osobowe użytkownika do wypełniania i administrowania rezerwacją ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW.

1.5 Prosimy o uważne zapoznanie się z Tą Polityką Prywatności i ochrony danych osobowych. Oto kilka ważnych informacji na temat tego, jak USŁUGODAWCA zbiera i wykorzystuje dane osobowe.

1.6 Sugerujemy również zapoznanie się z Oświadczeniem o Ciasteczkach, które wyjaśnia, w jaki sposób USŁUGODAWCA używa ciasteczek.

2. Zbieranie danych osobowych

2.1 Istnieje możliwość odwiedzenia naszej strony internetowej i aplikacji internetowej oraz nieujawniania danych osobowych użytkownika. Żadne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe nie są zbierane podczas odwiedzania naszej strony internetowej i aplikacji internetowej. Dane te są zbierane tylko wtedy, gdy użytkownik dobrowolnie prześle dane za pomocą jednego z dostępnych formularzy, które mają być wypełnione w określonym celu, takich jak formularze kontaktowe, formularze rejestracyjne, formularz biuletynu informacyjnego, formularz last minute itp. W formularzu, o który zostałeś zapytany o przywilej zbierania i przetwarzania Twoich danych osobowych, a poprzez udzielenie pozytywnej odpowiedzi lub wyrażenie zgody, będziemy mogli zbierać i wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów, dla których otrzymałeś ten przywilej. Wszystkie dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i dla których zostały przyznane. Nie możemy nawet chcieć wykorzystać Państwa danych w żadnym innym celu bez Państwa zgody, co pozwoli na przetwarzanie danych w nowym celu.

2.2 Rejestracja

Dostęp do strony internetowej jest dostępny i nie wymaga rejestracji użytkownika. W przypadku rejestracji użytkownik staje się ZAREJESTROWANYM UŻYTKOWNIKIEM i wypełnia swoje dane osobowe w formularzu:

 • Imię,
 • Nazwisko,
 • E-mail,
 • Data urodzenia.

Data urodzenia jest informacją, którą należy wprowadzić w celu określenia wieku ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA.

2.3 e-Crew

Od ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA, CZARTERU lub innych osób dla potrzeb rezerwacji, e-Crew i świadczenia zakontraktowanych usług prosimy o podanie tych danych osobowych:

 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Miejsce i kraj,
 • Data urodzenia,
 • Narodowość,
 • Rodzaj i numer dokumentu osobistego

Dane te są wymagane przez e-Crew i nie ma takich informacji, które umożliwiłyby wykonanie usługi CZARTERU i USŁUGODAWCY, tzn. nie byłoby możliwe wykonanie umowy. Informacje te muszą być otrzymane co najmniej siedem dni przed zameldowaniem. E-Crew jest przewidziana przez prawo, a wyżej wymienione informacje muszą być przekazane do Ministerstwa Gospodarki Morskiej Republiki Chorwacji.

2.4 W przypadku, gdy CZARTER zażąda kopii DOKUMENTU UŻYTKOWNIKA ZAREJESTROWANEGO, USŁUGODAWCA skonsultuje się z ZAREJESTROWANYM UŻYTKOWNIKIEM, który zarezerwował podróż i poprosi o pisemną zgodę na pobrane kopie. Jeżeli będzie to konieczne, ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK wyrazi pisemną zgodę na pobranie wspomnianej kopii dokumentu, a USŁUGODAWCA i CZARTER zadbają o to, aby wyżej wymieniony dokument był wykorzystywany tylko do tego szczególnego celu, dla którego jest pobierany. Po spełnieniu tego celu, ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK może zażądać kopii dokumentu osobistego i przekazać go natychmiast.

2.5 Inne informacje, które mogą być wymagane i wykorzystane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji:

 • numer telefonu,
 • Adres e-mail.

2.6 Czasami USŁUGODAWCA może uzyskać informacje na te tematy z innych źródeł (takich jak agencje ratingowe). Aby USŁUGODAWCA mógł lepiej ocenić tematy, USŁUGODAWCA załączy te informacje do posiadanych już informacji.

3. Wykorzystanie danych osobowych

3.1 USŁUGODAWCA wykorzystuje dane osobowe w celu wykonania usługi rezerwacji lub realizacji umowy przez ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA lub CZARTERU. Te informacje lub dane umożliwią USŁUGODAWCY zrealizowanie umowy lub podjęcie kroków związanych z umową, takich jak złożenie oferty, przetworzenie płatności oraz udzielenie odpowiedzi na zapytania i rezerwacje za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji internetowej złożonej przez ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA.

3.2 Aby pomóc USŁUGODAWCY, możemy również wykorzystać zebrane informacje i dane statystyczne w celu monitorowania korzystania ze stron internetowych. Nie są to informacje, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika.

4. Osoba trzecia

4.1 W celu świadczenia usługi rezerwacji łodzi/jachtu, a jako USŁUGODAWCA jest pośrednikiem, który umożliwia tę usługę we współpracy z CZARTEREM, można powiedzieć, że cała usługa jest świadczona przez różne osoby.

4.2 Najważniejszym celem dzielenia się danymi osobowymi jest podstawowy cel, USŁUGODAWCY dzieli się tymi informacjami z CZARTEREM w celu ułatwienia realizacji podróży, tzn. stosunku umownego pomiędzy CZARTEREM i ZAREJESTROWANYM UŻYTKOWNIKIEM.

5. Obowiązki ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA

5.1 ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK jest zobowiązany do zapewnienia, że jego dane osobowe są dokładne i kompletne.

5.2 W przypadku zmiany danych osobowych istnieje obowiązek niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy. Podobnie, jeśli jesteś ZAREJESTROWANYM UŻYTKOWNIKIEM, możesz również samodzielnie wprowadzać zmiany w swoich danych osobowych poprzez stronę internetową i aplikację internetową USŁUGODAWCY. W przypadku natychmiastowej niemożności uzyskania dostępu do danych osobowych w celu ich zmiany, niezwłocznie powiadomić USŁUGODAWCY.

6. Prawa ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA

6.1 Nasz ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK ma w każdej chwili następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych i przeglądania danych
 • prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do odwołania zgody
 • prawo do złożenia skargi
 • prawo do poprawiania i zmiany danych osobowych w przypadku, gdy informacje są niekompletne lub niedokładne
 • prawo do usunięcia w przypadkach takich jak zaprzestanie przetwarzania danych, odwołanie pobytu lub w przypadku wniesienia sprzeciwu

6.2 ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK ma pełną kontrolę nad swoimi danymi osobowymi, a prawo to może żądać, aby jego dane osobowe, które przekazał nam w celu świadczenia usługi, zostały usunięte po upływie okresu przechowywania danych i jeżeli nie ma uzasadnionych powodów do ich przechowywania.

6.3 Wszystkie podane przez Państwa informacje mogą być wykorzystane zgodnie z Państwa zgodą. Należy pamiętać, że zgodę tę można w każdej chwili wycofać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Biuletyn informacyjny i działania promocyjne

7.1 USŁUGODAWCY będzie zachował dane osobowe użytkownika zebrane w trakcie prowadzenia działalności handlowej.

7.2 W przypadku subskrypcji naszych biuletynów jako ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK, zachowamy również Twój adres e-mail w celu dostarczenia biuletynu. Jeśli nie życzysz sobie otrzymywać naszych biuletynów, możesz w każdej chwili złożyć wniosek o ich anulowanie.

7.3 W przypadku, gdy jako ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK uczestniczysz w innych działaniach promocyjnych (takich jak gry z nagrodami, programy polecające lub konkursy), odpowiednie informacje zostaną wykorzystane do administrowania tymi promocjami.

8. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

8.1 Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług, zbierania i realizacji uzgodnionych usług. Wszystkie dane osobowe zbierane są na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Jeżeli wymaga tego wymuszona regulacja prawna, dane osobowe będą przekazywane przedstawicielom właściwych organów prawnych.

8.2 Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak długo są nam potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego dane zostały zebrane i dla którego są przetwarzane, lub do czasu rozwiązania stosunku umownego i realizacji usługi.

8.3 Najnowszym terminem jest wygaśnięcie wszystkich zobowiązań prawnych związanych z ochroną danych osobowych, z wyjątkiem wyjątkowych przypadków, w których postępowanie zostało wniesione do sądu lub innego podobnego organu, a konieczność zachowania danych osobowych pozostaje aktualna.

8.4 W odniesieniu do danych osobowych, które opierają się na zgodzie, obowiązują inne zasady. Dane osobowe uzyskane na podstawie ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA są przechowywane do czasu, gdy ZAREJSTROWANY UŻYTKOWNIK nie wycofa udzielonej zgody.

8.5 Innym przypadkiem, w którym dane osobowe są usuwane przed cofnięciem zgody, jest przypadek, w którym osiągnięto cel, dla którego dane zostały zebrane.

8.6 Po upływie terminów przechowywania danych osobowych dane te są usuwane z systemu i archiwizowane, a sytuacja, w której dane są przekształcane w dane anonimowe, jest możliwa i dane te nie pozwalają już na identyfikację.

9. Przepisy dodatkowe

9.1 Wszystkie dane na naszej stronie internetowej i aplikacji internetowej są zabezpieczone przed technicznymi i organizacyjnymi środkami przeciwko utracie, zniszczeniu, dostępowi, modyfikacji i dystrybucji. Jednakże USŁUGODAWCA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie danych.

9.2 USŁUGODAWCA dołoży wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe Użytkownika. Korzystanie z Internetu nie jest całkowicie bezpieczne i dlatego nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa lub integralności jakichkolwiek danych osobowych przesyłanych przez użytkownika za pośrednictwem Internetu.

9.3 Z czasem istnieje możliwość zmiany tej prywatności i ochrony danych. W takim przypadku sugerujemy, abyś na bieżąco śledził naszą stronę internetową i aplikację internetową, aby być stale informowany o możliwych zmianach.

Top