Opći uvjeti i odredbe pružanja usluga Sebastus sailing-a

1.Stranke

1.1 Ovim općim uvjetima i odredbama (u daljnjem tekstu: Uvjeti) određuju se uvjeti pružanja usluge najma Plovila ponuđene od strane tvrtke Sebastus sailing d.o.o. (u daljnjem tekstu: Sebastus sailing), OIB: 06001546604, Savska cesta 32, 10 000 Zagreb, Hrvatska, na web stranici sebastus.com (u daljnjem tekstu Web stranica) ili bilo kojoj drugoj web stranici u vlasništvu Sebastus sailing d.o.o.

1.2 Korisnik je svaki posjetitelj, pravna ili fizička osoba, koji pristupa web stranici kako bi potražio informacije o uslugama i ponudama čarter Plovila i koristi uslugu za izravnu rezervaciju usluge najma Plovila uz prihvaćanje Uvjeta u cjelosti. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovim Općim uvjetima odnose se jednako na svaki rod, bez obzira u kojem su rodu korišteni u tekstu. Maloljetne osobe, odnosno osobe mlađe od 18 godina ne mogu rezervirati uslugu.

Korisnik izjavljuje, pod svojom odgovornošću, da je punoljetan i da su svi njegovi osobni podaci istiniti i točni. Korisnik jamči da je u svoje ime ili za druge u čije je ime ovlašten djelovati, ovlašten potpisati obrazac za rezervaciju koji osigurava Sebastus sailing. Korisnik se obvezuje poštivati Uvjete i u potpunosti razumije i prihvaća da se oni primjenjuju na njega kao korisnika.

1.3 Sebastus sailing zadržava pravo brisanja iz sustava, bez najave, svakog Korisnika za kojeg se utvrdi da je unio lažne osobne podatke. 

1.4 Rezervacija je svaka rezervacija Plovila koju Operator nudi putem web stranice Sebastus sailinga, a koju izvrši Korisnik.

1.5 Polog je iznos koji je Korisnik obvezan uplatiti u slučaju najma Plovila. Iznos pologa se po završetku putovanja vraća Korisniku, osim u slučaju oštećenja Plovila krivnjom Korisnika i sl. slučajevima koji su propisani od strane svakog Operatora.

1.6 Cijena je ukupna cijena usluge koju Korisnik plaća za realizaciju najma odabranog Plovila. 

1.7 Operator je fizička osoba pune poslovne sposobnosti ili pravilno zastupana pravna osoba koja je zakonit i stvarni vlasnik plovila ili je opunomoćena od zakonitog i stvarnog vlasnika plovila ili osoba koja je dobila ekskluzivna bezuvjetna prava za upotrebu i postavljanje Plovila na Web stranicu Sebastus sailinga kako bi se Korisniku omogućila rezervacija i najam Plovila. Sebastus sailing je s Operatorima sklopio posebne sporazume o suradnji u svrhu pružanja usluga najma plovila, te djeluje kao posrednik između Operatora i Korisnika u realizaciji usluge.

1.8 Plovilom se smatraju brodovi, jedrilice, katamarani, gliseri, jahte, guleti, trimarani i bilo koje druge vrste morskog, jezerskog ili riječnog plovila određenog Operatora, koji su dio ponude različitih Operatora, a Sebastus sailing djeluje kao posrednik za rezervaciju tih plovila koji su postavljeni na Web stranicu Sebastus sailinga. Dodatne usluge koje su vezane za Plovila (npr. čišćenje, skiper, itd.) mogu, ali ne moraju biti uključene u uslugu i navode se na stranici svakog Plovila kojeg Operator nudi unutar Web stranice.

2. Uvjeti korištenja usluge

2.1 Sebastus sailing nudi platformu za rezervaciju usluge najma Plovila Operatora  za razonodu i druge povezane usluge i proizvode. Sebastus sailing posluje kao posrednik između Korisnika i Operatora u pogledu rezervacije najma Plovila. Plovila su smještena u flotama različitih Operatora. Korisnik potvrđuje da je suglasan s Uvjetima u trenutku kada pošalje upit ili kada uplati predujam.

2.2 Korištenje usluge Rezervacije je dostupno isključivo punoljetnim i potpuno poslovno sposobnim osobama ili osobama ovlaštenim za zastupanje pravnih osoba, što potvrđuju korištenjem usluge Rezervacije.

2.3 Korisnik koji ispuni obrazac za upit ili instant booking daje izričitu privolu Sebastus sailingu za prikupljanje i korištenje njegovih osobnih podatke u svrhu rezervacije plovila, sve u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i drugim relevantnim propisima. Sebastus Sailing koristi osobne podatke Korisnika samo u skladu sa svrhom s kojom su prikupljeni. Osobni podaci Korisnika se moraju dostaviti Operatoru u svrhu realizacije usluge najma Plovila. 

2.4 Bilteni (newsletteri) i promotivne ponude će se dostaviti samo Korisniku koji da privolu za primanje takvih obavijesti. U bilo kojem trenutku, Korisnik može povući svoju privolu. Za dodatne informacije o privatnosti posjetite stranicu- Pravila Privatnosti.

3. Usluge

3.1 Sebastus sailing čini dostupnim internet platformu putem Web stranice na kojoj Operatori mogu ponuditi svoja Plovila za rezervaciju Korisniku. Operator može samostalno postaviti svoje cijene, prilagoditi dostupnost za rezervaciju svojih Plovila, upravljati predstojećim rezervacijama, primiti zahtjev za rezervaciju, dobiti recenzije za svoje usluge, postavljati svoje uvjete i odredbe te ostale informacije koje su opisane u ovim Uvjetima i odredbama putem Web stranice ili putem trećih Internet stranica.

3.2 Korisnik može rezervirati određeno Plovilo putem Web stranice. Na ovaj način Korisnik ulazi u ugovorni odnos s Operatorom posredovanjem Sebastus sailinga. Sebastus sailing je posrednik u odnosu između Korisnika i Operatora, te djeluje u ime i za račun Operatora. Sebastus sailing prenosi pojedinosti rezervacije odgovarajućem Operatoru i šalje email potvrdu Rezervacije Operatoru. Informacije koje su prikazane na Web stranici Sebastus sailing prima od Operatora, izravno ili putem trećih, od strane Operatora ovlaštenih web stranica. Operatori su potpuno odgovorni za ažuriranje svih cijena, dostupnosti i drugih informacija koje se prikazuju na Web stranici. Sebastus sailing je odgovoran samo za uspostavljanje kontakta između Korisnika i Operatora. Sebastus sailing nije odgovoran za neizvršavanje usluga kao ni zaslužan za točno i uslužno izvršavanje usluga koje su dio primjene Ugovora između Operatora i Korisnika. Svaki Operator je odgovoran za ukupnost i točnost informacija (uključujući cijene i dostupnost) koje su oglašene na Web stranici.

3.3 Kada Korisnik rezervira jedno od ponuđenih Plovila Operatora putem Web stranice, u sljedećem koraku se poziva da potvrdi Rezervaciju. Nakon potvrde, Korisnik je obvezan ovom Rezervacijom, kao i uvjetima i odredbama Operatora. Korisnik će od Operatora primiti pisani Ugovor koji će urediti prava i obveze Korisnika i Operatora i regulirati sve aspekte koji se odnose na uslugu koja se pruža. Sebastus sailing nije stranka u Ugovoru i nije vezan uvjetima i odredbama istoga. 

4. Prava i Obveze

4.1 Sebastus sailing je posrednik između Korisnika i Operatora. Obvezan je pružiti informacije o rezervaciji koje su navedene u obrascu za rezervaciju. Sebastus sailing je obvezan pomoći pronaći Korisniku Plovilo koje odgovara njegovim željama i potrebama, te s njim proći proces Rezervacije usluge u kojem mu pruža sve relevantne informacije o smještaju na plovilu, rutama i mogućim dodatnim uslugama ako je Korisnik za njih zainteresiran. Sebastus sailing je obvezan prikupiti potrebne dokumente od Korisnika uz njegovu privolu, te o istima obavijestiti Operator kako bi izvršio svoju ulogu posredovanja u skladu s Ugovorom koji Sebastus sailing ima potpisan s Operatorom.

4.2 Sebastus sailing je obvezan primiti uplatu koju je izvršio Korisnik u ime i za račun Operatora koji će pružiti uslugu, uključujući sve dodatne usluge koje je u obrascu za rezervaciju na Web stranici naznačio Korisnik. Dodatne usluge se dodatno naplaćuju u skladu s cjenikom Operatora. Sebastus sailing prenosi uplaćena sredstva Operatoru sukladno uvjetima svakog Operatora.

4.3 Nakon što je Korisnik izvršio uplatu cijene usluge, Sebastus sailing mu je obvezan izdati potvrdu o plaćanju ugovorene usluge.

4.4 Korisnik je obvezan u svakom trenutku pružiti točne i istinite podatke za detalje zatražene u obrascu za rezervaciju i u bilo kojem drugom obliku koji on mora ispuniti kako bi ugovorio uslugu. Korisnik je obvezan pružiti Sebastus sailingu sve detalje i informacije koji se mogu zatražiti u svrhu sklapanja ugovora i ispravno pružanje usluge. Korisnik daje svoju privolu Sebastus sailingu da provjeri istinitost osobnih podataka i bilo koje druge dane informacije te se obvezuje surađivati sa Sebastus sailingom tijekom takve provjere. Također mu daje privolu da primljene informacije podijeli sa Operatorom kako bi se realizirala rezervirana usluga.

4.5 Korisnik je odgovoran za cjelokupno plaćanje ugovorenih usluga, te je obvezan poštivati postupak, rokove i količinu utvrđenu Ugovorom.

4.6 Operator je obvezan osigurati da je Plovilo koje predaje Korisniku ispravno, održavano i spremno za najam. Operator je obvezan predati Korisniku Plovilo sa punim spremnikom goriva, a Korisnik je obvezan prije vraćanja Plovila, isto vratiti s punim spremnikom. U slučaju da ne nadopuni gorivo, Operator mu može naplatiti naknadu što je detaljnije uređeno Operatorovim Uvjetima.

4.7 Korisnik izričito pristaje koristiti ove usluge na ispravan način i u skladu s važećim zakonima, propisima i Uvjetima. Korisnik prihvaća zajedničku odgovornost za sve članove posade, te je suglasan da on, posada i gosti su zajedno odgovorni za poštivanje i za kršenje Uvjeta, zakona i propisa. 

5. Polog

5.1 Polog je obvezan za sva plovila koja se iznajmljuju. Operator određuje visinu pologa koji je Korisnik obvezan uplatiti. Polog se obavezno uplaćuje prije preuzimanja plovila. Polog služi kao jedna vrsta jamstva Operatoru da će Korisnik i ostale osobe na Plovilu koristiti Plovilo s pažnjom, te izbjeći svaku štetu na plovilu. 

5.2 Iznos pologa će u potpunosti biti vraćen Korisniku nakon pregleda Plovila i postupka odjave, ako Korisnik nije prouzročio štetu, gubitak opreme, kasnio u bazu povratka ili prekršio neko drugo pravilo koje je odredio Operator.

Ako je korisnik ili netko od njegovih gostiju prouzročio štetu slučajno ili iz nepažnje (pr. kašnjenje pri vraćanju Plovila u bazu i sl.) polog se djelomično/u cjelosti neće vratiti Korisniku budući da će biti potrebno nadoknaditi prouzročenu štetu. 

6.Plaćanje

6.1. Korisnik vrši uplatu putem bankovnog prijenosa (izravan prijenos sredstava s jednog računa na drugi) u skladu s iznosom i uputama navedenim u Općim uvjetima i na konkretnoj Ponudi.

6.2. Pri isplati pune naknade za Rezervaciju, Korisnik se treba pridržavati rokova koji su navedeni u nastavku:

  • Za Rezervacije koje imaju do prijave (check in-a) više od 30 dana: Korisnik može izabrati opciju:

1. uplate 100% od pune naknade za Rezervaciju odmah po odobrenju određene Rezervacije od strane Operatora, ili 

 2. uplate 50% od pune naknade za Rezervaciju odmah po odobrenju određene Rezervacije od strane Operatora, a preostali iznos platiti u roku propisanom Ugovorom (najčešće je to razdoblje između 50 i 30 dana prije prijave). 

  • Rok za plaćanje može varirati ovisno o uvjetima Ugovora s Operatorom. Svi detalji koji određuju vremensko razdoblje bit će navedeni u Ugovoru koji se sklapa između Korisnika i Operatora.

6.3. Za Rezervacije kojima je prijava (check in) manji od 30 dana: Korisnik je obvezan odmah platiti 100% od pune naknade za Rezervaciju (osim ako nije drugačije dogovoreno između Operatora i Korisnika).

6.4. Ako Korisnik ne izvrši uplatu predujma, punog ili preostalog iznosa u rokovima koji su određeni, Sebastus sailing ili Operator imaju pravo otkazati uslugu bez obveze povrata do tada uplaćenih sredstava Korisniku.

7. Otkazivanje

7.1 Korisnik može otkazati rezervaciju u bilo kojem trenutku, no treba uzeti u obzir da se povrat sredstava uplaćenih pri Rezervaciji možda neće moći izvršiti. Sebastus sailing i Operator savjetuju Korisniku da pročita uvjete Operatora čije Plovilo rezervira prije rezervacije budući da povrat uplaćenih sredstava ovisi o odredbama i pravilima otkazivanja Operatora i uvjetima Rezervacije. Za povrat sredstava je odgovoran Operator s kojim je Korisnik sklopio Ugovor. Sebastus sailing se ne može smatrati odgovornim ako Operator odbije vratiti sredstva Korisniku.

7.2 Otkazivanje od strane Korisnika

Ako Korisnik želi otkazati uslugu iz bilo kojeg razloga, potrebno je da bez odgađanja o tome obavijesti Sebastus sailing emailom ili telefonskim putem.

Novčane obveze koje je Korisnik obvezan snositi u slučaju otkazivanja određuju se pojedinačno ovisno o uvjetima otkazivanja Operatora s kojim je Ugovor zaključen.

7.3 Otkazivanje od strane Operatora

Ako je Rezervacija otkazana od strane Operatora, recimo zbog oštećenja rezerviranog Plovila ili drugih nepredviđenih okolnosti na Plovilu, Korisnik će ove poteškoće riješiti s Operatorom u skladu s važećim uvjetima i odredbama tog operatera.

U većini slučajeva poteškoće će se vjerojatno riješiti na jedan od sljedećih načina:

  • Rezervirat će se Plovilo sličnih značajki i veličine koje se nalazi u istoj floti ili
  • Izvršit će se povrat sredstava koji je Operator primio za plovilo.

Korisnik prihvaća mogućnost suradnje i traženja najboljeg mogućeg rješenja ako je plovilo oštećeno tijekom prethodne plovidbe ili više sile (vis maior). U tim slučajevima, ni Sebastus sailing ni Operator se neće smatrati odgovornima.

8. Preuzimanje i vraćanje Plovila

8.1 Operator je obvezan predati Korisniku plovilo koje je spremno za plovidbu, odnosno čisto, tehnički ispravno plovilo koje je opremljeno u skladu s inventurnom listom, s obvezno punim spremnicima vode i goriva.

8.2 Korisnik je obvezan preuzeti unajmljeno Plovilo od Chartera, na ugovorenom mjestu- polazišnoj luki, te provjeriti da li je Plovilo u skladu s Ugovorom. 

8.3 Pri preuzimanju Plovila Korisnik je obvezan Operatoru predati na uvid sljedeću dokumentaciju: valjanu osobnu iskaznicu ili putovnicu, boarding pass (ako navedeno traži Operator), te dozvolu za upravljanje plovilom ako Korisnik želi samostalno upravljati plovilom.

8.4 Korisnik je obvezan vratiti Plovilo u luku koja je određena kao odredišna luka. Ukoliko se toga ne pridržava, odnosno ukoliko vrati Plovilo u luku koja nije dogovorena kao odredišna, Korisnik je obvezan platiti sve troškove koji nastanu u pogledu transfera Plovila, te ako tako propisuju uvjeti Operatora i dodatnu kaznu. Korisnik je obvezan Plovilo vratiti u stanju u kakvom ga je primio, s punim spremnikom goriva.

9. Jurisdikcija

9.1 Stranke će nastojati riješiti mirnim putem, sporazumno svako neslaganje ili spor koji među njima nastane u svezi s Uvjetima.

9.2 U mjeri dopuštenoj zakonom, Uvjeti Sebastus sailinga uređivat će se i tumačiti u skladu s hrvatskim zakonom i svaki spor koji proizlazi iz ovih Uvjeta isključivo će se pokrenuti pred nadležnim sudovima u Zagrebu, Hrvatska.

10. Ostale i završne odredbe

10.1 Sebastus sailing ima pravo uspostaviti prava iz ovih odredbi izravno i u svoje ime.

10.2 Korisnik i Operator priznaju i suglasni su da Sebastus sailing neće biti odgovoran za bilo kakve izmjene ili obustave usluga dogovorenih na ovoj Web stranici. Sebastus sailing ne daje jamstvo da će usluga koju pruža Operator biti prikladna za zadovoljavanje potreba Korisnika, te se neće smatrati odgovornim za neuspješno ili nepotpuno izvršenje usluge koja je uređena Ugovorom između Operatora i Korisnika.

U pogledu slika i informacija Plovila koje su objavljene na Web stranici, Sebastus sailing ne daje nikakvo jamstvo niti preuzima odgovornost prema Korisniku da slike i objavljeni podaci odgovaraju stvarnom stanju Plovila i da su točni i ažurirani u pogledu cijene i dostupnosti. Operator je odgovoran za točnost i cjelovitost podataka (uključujući cijenu i dostupnost) koji se prikazuju na Web stranici. 

10.3 Originalna verzija Općih uvjeta i odredbi je izrađena na hrvatskom jeziku. Hrvatska verzija je prevedena i na druge jezike. Prevedene verzije se smatraju neslužbenim prijevodima i iz njih ne proizlaze prava. U slučaju spora oko sadržaja ili tumačenja ovih uvjeta i odredbi, odnosno određene vrste  nedosljednosti ili neslaganja između hrvatske verzije i drugih verzija ovih uvjeta i odredbi, hrvatska verzija se smatra relevantnom, te se primjenjuje u skladu sa Zakonom. Ukoliko odaberete hrvatski jezik, dostupna vam je originalna verzija Općih uvjeta i odredbi. Ovu verziju možete zatražiti i pisanim putem.

Top