Warunki korzystania z usług

Ostatnia zmiana Warunków korzystania: 08.12.2016.

  1. Warunki ogólne korzystania ze strony Sebastus.com

Niniejsze warunki ogólne określają warunki korzystania z usług i usługi oferowane przez firmę Sebastus sp. z o.o. (w dalszej części tekstu USŁUGODAWCA), NIP:  17403046070, ul. Varaždinska 11, 49-250 Zlatar, tj. Sebastus.com (w dalszej części tekstu STRONA INTERNETOWA)  lub jakiekolwiek inne strony internetowe będące własnością Sebastus sp. z o.o. .

UŻYTKOWNIK: oznacza każdego odwiedzającego stronę, osobę fizyczną lub prawną, jak i zarejestrowanego użytkownika, który ma dostęp do STRONY INTERNETOWEJ. UŻYTKOWNIK gwarantuje, że wszystkie informacje osobiste, które na niej umieścił są poprawne i prawdziwe. USŁUGODAWCA ma prawo, bez wcześniejszego powiadomienia, usunąć każdego użytkownika, który zamieścił nieprawdziwe informacje na swój temat. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się przestrzegać Regulamin i całkowicie się zgadza z jego postanowieniami jako końcowy beneficjent.

REZERWACJA: Każda rezerwacja CZARTETRU ŁODZI  na STRONIE INTERNETOWEJ, której dokona UŻYTKOWNIK.

STRONA CZARTERUJĄCA: Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną lub prawidłowo reprezentowana osoba prawna, która jest prawowitym i rzeczywistym właścicielem jednostki lub osoba, która posiada pełnomocnictwo ze strony  prawowitego i rzeczywistego właściciela jednostki lub osoba, która posiada wyłączne i bezwarunkowe i całkowite prawo do korzystania i wystawiania ŁODZI na STRONIE INTERNETOWEJ,  aby UŻYTKOWNIK  mógł dokonać REZERWACJI.       

ŁÓDŹ: Łodzie, żaglówki, katamarany, motorówki, jachty, gulety, trimarany i wszystkie inne rodzaje jednostek pływających po morzach, jeziorach i rzekach przeznaczonych do określonego CZARTETRU, które są wystawione na STRONIE INTERNETOWEJ, aby mogli je zarezerwować ZAREJESTROWANI UŻYTKOWNICY. Usługi dodatkowe związane z ŁODZIAMI (np. sprzątanie, skiper, itd.) mogą być wliczone w usługę i przywołane są na stronie każdej ŁODZI, którą oferuje STRONA CZARTERUJĄCA na STRONIE INTERNETOWEJ.                                                                                           

  1. Warunki korzystania z usługi.

2.1. Korzystanie z usługi REZERWACJI jest dostępne tylko i wyłącznie dla pełnoletnich zachowujących pełną zdolność do czynności prawnych osób lub osób upoważnionych do reprezentowania osób prawnych, co samemu potwierdza się, korzystając z usług REZERWACYJNYCH.

2.2. Rejestracja UŻYTKOWNIKA jest dokonywana poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ i w związku z tym, UŻYTKOWNIK jest zobowiązany wpisać określone dane osobowe, jak i inne dane, które są wymagane (w dalszej części tekstu ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK).

2.3. Po udanej rejestracji, ZAREJESTROWANEMU UŻYTKOWNIKOWI w celu autoryzacji korzystania z usługi REZERWACYJNEJ jest przydzielany nick i hasło. ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK jest zobowiązany zachować nick i hasło w tajemnicy. W przypadku, gdy ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK podejrzewam nieautoryzowane korzystanie ze swojego nicku i/lub hasła, odpowiada za wszystkie możliwe koszty wywołane korzystaniem ze swojego nicku i/lub hasła aż do momentu, kiedy powiadomi USŁUGODAWCĘ poprzez kontakt opublikowany na STRONIE INTERNETOWEJ i jednoznacznie zaznaczy podejrzenia o nieautoryzowane korzystanie.

ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK jest odpowiedzialny również za wszystkie niedozwolone czynności autoryzowane i wykonane przy użyciu jego nicku i hasła.

2.4. Rejestracją UŻYTKOWNIK potwierdza i wyraźnie oświadcza:

  • że w całości akceptuje niniejsze Warunki Ogólne, szczególnie część, która nawiązuje do REZERWACJI usługi;
  • że podał pełne, prawidłowe i prawdziwe dane;
  • że daje wyraźną zgodę, że USŁUGODAWCA może zgodnie z zarządzeniami Kodeksu o ochronie danych osobowych Republiki Chorwacji przetwarzać przekazane dane osobowe w celu własnych ewidencji i oferowania innych usług, na potrzeby tworzenia bazy informacji o klientach, informowania o nowych produktach i usługach oraz polepszanie usług oraz że USŁUGODAWCA wymienione dane może przekazywać podmiotom trzecim w celu wykonywania usług, ochrony interesów użytkownika i USŁUGODAWCY oraz zapobiegania ewentualnych nadużyć;
  1. Usługa i obowiązki

3.1. USŁUGODAWCA udostępnia platformę internetową poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ, na której STRONY CZARTERUJĄCE mogą oferować swoje ŁODZIE do rezerwacji. STRONA CZARTERUJĄCA może samodzielnie wstawiać swoje ceny, przystosowywać dostępność do rezerwacji swoich ŁODZI, zarządzaj istniejącymi rezerwacjami, przyjmować wnioski o rezerwację, otrzymywać recenzje swoich usług, stawiać swoje warunki i zarządzenia oraz pozostałe informacje, które są opisane w tych Warunkach i zarządzeniach poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ lub poprzez inne strony internetowe.

3.2. ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK może rezerwować konkretną łódź poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ. Rezerwując łódź poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ każdy użytkownik wchodzi w bezpośredni stosunek umowny z konkretną STRONĄ CZARTERUJĄCĄ. USŁUGODAWCA, właściwie STRONA INTERNETOWA jest pośrednikiem w stosunku pomiędzy ZAREJESTROWANYM UŻYTKOWNIKIEM i STRONĄ CZARTERUJĄCĄ, przekazując poszczególne rezerwacje odpowiedniej STRONIE CZARTERUJĄCEJ i wysyłając potwierdzenie e-mailowe REZERWACJI CZARTERU w imieniu STRONY CZARTERUJĄCEJ. Informacje, które są przekazane na STRONIE INTERNETOWEJ, USŁUGODAWCA dostaje od każdej STRONY CZARTERUJĄCEJ, bezpośrednio od STRONY CZARTERUJĄCEJ lub poprzez inne upoważnione strony internetowe STRONY CZARTERUJĄCEJ. STRONY CZARTERUJĄCE są w pełni odpowiedzialne za aktualizację swoich cen, dostępności i innych informacji pokazywanych na STRONIE INTERNETOWEJ. USŁUGODAWCA jest odpowiedzialny tylko za utrzymywanie kontaktu pomiędzy STRONĄ CZARTERUJĄCĄ i UŻYTKOWNIKIEM. USŁUGODAWCA nie jest odpowiedzialny za niewykonanie usług, ani za dokładne i odpowiednie wykonanie usług, które są częścią przyjętego porozumienia pomiędzy STRONĄ CZARTERUJĄCĄ i ZAREJESTROWANYM UŻYTKOWNIKIEM. Każda STRONA CZARTERUJĄCA pozostaje odpowiedzialny za całość i poprawność informacji (włącznie z cenami i dostępnością) ogłoszonych na STRONIE INTERNETOWEJ.

3.3. Użytkownik jako ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK zgadza się i rozumie, że umowa która reguluje każdą pojedynczą REZERWACJĘ istnieje pomiędzy pojedynczą STRONĄ CZARTERUJĄCĄ i nim jako ZAREJESTROWANYM UŻYTKOWNIKIEM. Jeśli dokona REZERWACJI jako ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK z pojedynczą STRONĄ CZARTERUJĄCĄ poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ, w dalszej części procedury powołuje się na potwierdzenie REZERWACJI i nim będzie zobowiązany, tak samo jak warunkami i zarządzeniami REZERWACJI, które będą dotyczyć tej REZERWACJI z pojedynczym CZARTEREM, w sensie płacenia, rezygnacji i innych pytań.

3.4. ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK wchodzi w stosunek umowny ze STRONĄ CZARTERUJĄCĄ, która będzie świadczyć usługę. Jeśli REZERWACJA tych usług zostanie wykonana na STRONIE INTERNETOWEJ, użytkownik dostanie podpisaną umowę od STRONU CZARTERUJĄCEJ, która będzie regulować wszystkie aspekty dotyczące świadczonych usług. USŁUGODAWCA nie będzie stroną w tych umowach i nie musi być związany żadnymi warunkami i zarządzeniami.

3.5. Jeśli ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK odwoła REZERWACJĘ, musi mieć na uwadze, że powrót środków nie będzie obejmował ich całości, zależnie od zarządzeń i reguł odwoływania REZERWACJI CZARTERU. USŁUGODAWCA nie będzie odpowiedzialny w przypadku jeśli STRONA CZARTERUJĄCA odmówi zwrotu środków ZAREJESTROWANEMU UŻYTKOWNIKOWI. Z tego powodu uprasza się ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW, by zapoznali się z warunkami każdego CZARTERU przed REZERWACJĄ.

  1. Opłaty

4.1. Do wpłat poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ wykorzystujemy bramkę płatności firmy https://www.mangopay.com (w dalszym tekście OPERATOR PŁATNOŚCI).

4.2. Wobec ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA po skutecznie wykonanej REZERWACJI zostanie wykonana preautoryzacja środków w wysokości wspomnianej na STRONIE INTERNETOWEJ przy okazji zakończenia REZERWACJI, o ile środkiem płatności jest karta. W ciągu 24 godzin firma STRONY CZARTERUJĄCEJ przyjmie lub odrzuci wniosek o REZERWACJĘ. Jeśli przyjmie wniosek o REZERWACJĘ, wtedy dojdzie do dokończenia preautoryzacji na karcie ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA. Jeśli STRONA CZARTERUJĄCA nie przyjmie REZERWACJI, wtedy preatoryzowane środki zostaną zwrócone na kartę ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA.

4.3. ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK może płacić też innymi sposobami, np. poprzez przelew bankowy, ale tylko poprzez OPERATORA PŁATNOŚCI i tylko w przypadku REZERWACJI, których data zameldowania jest poniżej 14 dni od dnia REZERWACJI. Jeśli wybranym sposobem płacenia jest przelew bankowy, wtedy ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK musi zapłacić poprzez OPERATORA PŁATNOŚCI. Płatność poprzez przelew bankowy musi się odbyć w ciągu 5 dni roboczych w Republice Chorwacji.

4.4. ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK wykona zapłatę pełnej kwoty poprzez OPERATORA PŁATNOŚCI w sposób opisany poniżej:

W przypadku REZERWACJI, przy których zameldowanie (check-in) jest za ponad 30 dni: ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK ma możliwość wyboru, czy zapłaci 100% pełnej kwoty za REZERWACJU od razu po zatwierdzeniu przez STRONĘ CZARTERUJĄCĄ konkretnej REZERWACJI czy zapłaci 50% pełnej kwoty za REZERWACJĘ od razu po zatwierdzeniu przez STRONĘ CZARTERUJĄCĄ konkretnej REZERWACJI, a pozostałą kwotę zapłaci najpóźniej 30 dni przed datą zameldowania.

4.5. W przypadku REZERWACJI, przy których zameldowanie (check-in) jest za mniej niż 30 dni: wymagane będzie zapłacenie przez ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA 100% kwoty za REZERWACJĘ (oprócz przypadków innego porozumienia pomiędzy STRONĄ CZARTERUJĄCĄ i ZAREJESTROWANYM UŻYTKOWNIKIEM.

  1. Rezygnacja

Rezygnacja z REZERWACJI możliwa jest wyłącznie w ciągu 24 godzin od zamówienia. Późniejsza rezygnacja nie będzie uznana.

  1. Jurysdykcja

Strony umowy zgadzają się na polubowne rozwiązanie każdej niezgodności lub konfliktu, który powstanie między nimi w związku z tymi warunkami korzystania, a jeśli się to nie uda, potwierdzają przyznanie kompetencji do rozwiązania sporu sądowi w Zlatarze, żupania Krapinsko-Zagorska, Chorwacja.

  1. Pozostałe

USŁUGODAWCA zachowuje prawo do zmiany jakichkolwiek warunków użytkowania w którymkolwiek momencie, bez uprzedniego informowania ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA.

 

Top