Politika zaštite privatnosti i osobnih podataka Korisnika

1. Općenito

1.1 Ova Politika zaštite privatnosti i osobnih podataka Korisnika (u daljnjem tekstu Politika) primjenjuje se na sve vrste podataka koje Sebastus sailing prikuplja putem web stranice. Ovaj dokument detaljno opisuje na koji način Sebastus sailing prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke Korisnika. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na Korisnika čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Ovom Politikom je uređeno i područje prava Korisnika u pogledu njihovih osobnih podataka. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj Politici odnose se jednako na svaki rod, bez obzira u kojem su rodu korišteni u tekstu.

1.2 Sebastus sailing d.o.o., OIB: 06001546604, Savska cesta 32, 10 000 Zagreb, Hrvatska, ie. Sebastus.com (web stranica) ili neka druga web stranica u vlasništvu Sebastus sailing d.o.o.-a (u daljnjem tekstu: Sebastus sailing) obrađuje osobne podatke Korisnika u skladu s važećim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka- Općom uredbom o zaštiti podataka (2016/679) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), te u skladu s najboljom poslovnom praksom.

1.3 Za Sebastus sailing i Operatora je iznimno važna zaštita osobnih podataka Korisnika. Korisnik Sebastus sailingu povjerava svoje osobne podatke, a Sebastus sailing cijeni to povjerenje. Sebastus sailing je predan čuvanju i zaštiti svih osobnih podataka koje mu Korisnik učini dostupnima putem web stranice. Sebastus sailing je transparentan u obradi osobnih podataka Korisnika. 

1.4 Ova se Politika odnosi na sve osobne podatke koje Sebastus sailing prikuplja o Korisnicima. Sebastus sailing obrađuje osobne podatke jer zakonski propisi nalažu određena postupanja ili je obrada podataka nužna za poduzimanje radnji bookinga plovila prije sklapanja ugovora, za ispunjenje ugovora ili kako bi se zaštitili ključni interesi Korisnika itd. Ako se osobni podaci ne mogu obrađivati na temelju propisanih pravnih osnova, zatražit će se privola Korisnika. 

1.5 Sebastus sailing moli Korisnike da pažljivo pročitaju ovu Politiku. Ovdje su sadržane ključne informacije o načinu na koji Sebastus sailing prikuplja i koristi osobne podatke. 

1.6 Sebastus sailing predlaže Korisniku da pročita i Izjavu o kolačićima koja na razumljiv način opisuje kako Sebastus sailing koristi kolačiće.

2. Prikupljanje i obrada osobnih podataka

2.1 Sebastus sailing prikuplja osobne podatke, te ih obrađuje na zakonit, pošten i transparentan način. Transparentnost pri obradi podataka znači da se Korisnici obavještavaju kako se njihovi osobni podaci prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili obrađuju na drugi način. Informacije i komunikacija u pogledu obrade podataka se temelje na načelu transparentnosti, odnosno lakoj dostupnosti i razumljivosti informacija, te upotrebi jasnog i razumljivog jezika.

2.2 Moguće je da Korisnik posjeti web stranicu Sebastus sailinga, a da se pritom ne otkrivaju niti prikupljaju njegovi osobni podaci kao što su ime i kontakt. Ovi podaci se prikupljaju jedino u slučaju dobrovoljnog slanja podataka pomoću jednog od dostupnih obrazaca koji se popunjavaju u određenu svrhu, primjerice: kontakt obrazac, obrazac za upit, obrazac za newsletter, obrazac za first/last minute ponudu i dr. Sebastus sailing prikuplja osobne podatke Korisnika na temelju prethodno navedenih pravnih osnova. U obrascu se Korisniku pruža informacija o svrsi u kojoj će se koristiti njegovi podaci, te ga se upućuje na Politiku kako bi imao sve informacije o prikupljanju i obradi njegovih osobnih podataka. Svi osobni podaci Korisnika koriste se isključivo u svrhu radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola. Osobne podatke Korisnika ne možemo niti želimo koristiti u neku drugu svrhu bez Korisnikove nove privole koja će omogućiti obradu podataka u novu svrhu. Prikupljaju se samo osobni podaci koji su nužni za postizanje svrhe obrade.

2.3  e- Crew

Pri iznajmljivanju jahti i brodica, posadu i putnike je potrebno prijaviti putem internetske aplikacije e-Crew. 

Od Korisnika ili druge osobe u svrhu rezervacije putovanja, e-Crew-a i pružanja ugovorene usluge Sebastus sailing će zatražiti sljedeće osobne podatke:

 • Ime i Prezime,
 • Datum rođenja,
 • Spol,
 • Mjesto prebivališta,
 • Mjesto i država rođenja,
 • Državljanstvo,
 • Boraviše,
 • Vrsta i broj osobnog identifikacijskog dokumenta.

Ove podatke zahtijeva e-Crew i bez tih podataka ne postoji mogućnost pružanja usluge Operatora i Sebastus sailinga, tj. ne bi bilo moguće realizirati uslugu, odnosno ispuniti ugovor. Ove informacije Sebastus sailing mora primiti najmanje sedam dana prije dana prijave (check-in) Korisnika. E-Crew je propisan zakonom, a podaci koji se prikupljaju u tu svrhu se obvezno dostavljaju Ministarstvu pomorstva Republike Hrvatske.

2.4 Sebastus sailing je posrednik u odnosu između Korisnika i Operatora. U slučaju da Operator traži presliku dokumenta Korisnika, Sebastus sailing će se obavezno savjetovati s Korisnikom koji je rezervirao putovanje i zatražiti pisanu suglasnost za prikupljanje navedene preslike. Ako je ovaj korak potreban, Korisnik će dati pisanu suglasnost za prikupljanje preslike dokumenta, a Sebastus sailing i Operator će se pobrinuti da se preslika koristi samo za tu određenu svrhu za koju je dana suglasnost. Nakon što se ispuni svrha, Korisnik može zatražiti presliku svog osobnog dokumenta, te će mu ista biti vraćena u najkraćem mogućem roku. 

2.5 Ostale informacije koje se mogu zatražiti i koristiti isključivo u svrhu realizacije rezerviranog putovanja:

 • telefonski broj i
 • e-mail adresa.

2.6 Ponekad Sebastus sailing može dobiti potrebne informacije i iz drugih izvora (kao što su kreditne agencije), ako su mu te informacije potrebne kako bi mogao bolje ocijeniti Korisnike. Prikupljene informacije će priložiti informacijama koje već posjeduje.

2.7 Korisnici mogu kontaktirati Sebastus sailing i preko društvenih mreža, te tada Sebastus sailing prikuplja osobne podatke kako bi mogao ostvariti svrhu kontakta, odnosno mogao koristiti podatke Korisnika (u nekim slučajevima uključujući e-mail adresu) kako bi mu dostavio traženu ponudu.

3. Korištenje osobnih podataka

3.1 Za Sebastus sailing je ključna privola Korisnika. Privola Korisnika je svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja Korisnika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Bez privole Korisnika, Sebastus sailing neće upotrebljavati osobne podatke Korisnika ni u kakve svrhe za koje je prema važećim propisima nužna privola.

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, na gore opisani način. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

3.2 Sebastus sailing može koristiti osobne podatke Korisnika u različite svrhe:

3.2.1.Komunikacija s Korisnikom

Sebastus sailing može Korisnike kontaktirati putem e-maila, pošte, telefonom ili SMS-om. Način uspostavljanja kontakta ovisi o podacima koje Korisnik učini dostupnima Sebastus sailingu.

3.2.2. Rezervacija plovila

Sebastus sailing prikuplja i koristi osobne podatke Korisnika kako bi Korisniku pružio uslugu rezervacije plovila. Ovo se odnosi na korespondenciju Korisnika i Sebastus sailinga- potvrde, izmjene, podsjetnike i dr. radnje vezane uz rezervaciju plovila.

Ovi podaci će Sebastus sailingu omogućiti da ispuni ugovor ili poduzme korake vezane uz ugovor- primjerice kreira ponudu, obradi uplatu i odgovori na upit i rezervaciju koju je putem web stranice napravio Korisnik.

Ako Korisnik nije dovršio rezervaciju putovanja, Sebastus sailing može Korisnika kontaktirati s podsjetnikom da nastavi rezervaciju.

3.2.3. Marketing aktivnosti

Sebastus sailing može prikupiti i koristiti podatke uz privolu Korisnika u svrhu slanja novosti (newslettera) koje su vezane za proizvode i usluge Sebastus sailinga. Ako Korisnik više ne želi primati novosti putem e-maila, može se bez poteškoća odjaviti u svakom e-mailu ili nekoj drugoj vrsti komunikacije.

Korisnik može sudjelovati i u drugim promotivnim aktivnostima- nagradnim igrama, natječajima i dr. Sebastus sailing će podatke koje prikupi u promotivnim aktivnostima koristiti samo u svrhu administracije tih aktivnosti.

3.2.4. Poboljšanje usluge bookinga plovila

Kako bi poboljšao svoje usluge i omogućio što bolje korisničko iskustvo, Sebastus sailing u svrhu optimizacije i personalizacije web stranice  može koristiti pseudomizirane podatke Korisnika.

3.2.5. Upitnik korisničkog iskustva/recenzija

Sebastus sailing može Korisnicima poslati Upitnik korisničkog iskustva. Korisnik može ispuniti upitnik korisničkog iskustva, odnosno dati svoju recenziju usluge, te dati privolu Sebastus sailingu za prikaz određenog njegovog podatka na web stranici Sebastus sailinga.

Svrha i cilj objave recenzija na web stranici Sebastus sailinga je informiranje budućih korisnika usluge o kvaliteti usluge, te iskustvima koje s njima dijele prethodni Korisnici. 

3.2.6. Za interne potrebe Sebastus sailinga

Sebastus sailing obrađuje podatke Korisnika radi poštivanja zakonskih propisa, ispunjenja prava i obveza iz Ugovora, legitimnih interesa i drugih osnova. Interne potrebe primjerice mogu uključivati- čuvanje podataka Korisnika u okviru odgovora na prigovor, kreiranje ponuda koje odgovaraju željama i potrebama Korisnika, osiguravanje odličnog korisničkog iskustva itd.

3.2.7. Radi ispunjenja zakonskih obveza

Sebastus sailing je obvezan na temelju pisanog zahtjeva, dostaviti ili učiniti dostupnim nadležnim državnim tijelima (pr. policiji, sudu itd.) određene osobne podatke Korisnika. Na ovaj način Sebastus sailing ispunjava svoje zakonske obveze. 

3.3 Kao Korisnik možete odlučiti da li želite ili ne želite dati svoje osobne podatke Sebastus sailingu, no potrebno je voditi računa da se neke usluge neće moći pružiti ako Sebastus sailing nema vaše osobne podatke- primjerice potrebni su ime i kontakt Korisnika kako bi Sebastus sailing mogao dati povratnu informaciju o dostupnosti traženog plovila.

3.4 Kako bi Sebastus sailing pružio što bolje korisničko iskustvo, može koristiti prikupljene informacije i statističke podatke za potrebe praćenja korištenja web stranice. To nisu informacije koje se mogu koristiti za identifikaciju Korisnika.

4. Dijeljenje podataka s trećim osobama

4.1 Sebastus sailing je posrednik koji omogućuje realizaciju usluge rezervacije plovila u suradnji s Operatorom, te je u uslugu uključeno nekoliko osoba. 

4.2 Najvažnija je svrha dijeljenja osobnih podataka. Osobne podatke Korisnika, Sebastus sailing dijeli s Operatorom kako bi omogućio ugovorni odnos između Operatora i Korisnika, odnosno realizaciju rezerviranog putovanja.

4.3 Sebastus sailing može osobne podatke Korisnika podijeliti s tijelima koja su nadležna za provođenje Zakona, ako je to u skladu sa Zakonom ili ako je to nužno za prevenciju, otkrivanje ili progon počinitelja kaznenih djela, ili ako je na drugoj osnovi obvezan to učiniti. Ukoliko je to potrebno radi zaštite prava i/ili imovine Sebastus sailinga, on može u tu svrhu otkriti podatke nadležnim tijelima.

5. Obveze Korisnika

5.1 Korisnik je obvezan osigurati istinitost, točnost i potpunost osobnih podataka.

5.2 U slučaju promjene osobnih podataka Korisnik je obvezan o navedenoj promjeni obavijestiti Sebastus sailing bez odgađanja. 

6. Prava Korisnika

6.1 Korisnik u svakom trenutku ima sljedeća prava:

 • pravo na pristup podacima i uvid u podatke,
 • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka,
 • pravo na prenosivost podataka,
 • pravo na povlačenje privole,
 • pravo na podnošenje prigovora,
 • pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju da su podaci nepotpuni ili netočni i
 • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora.

6.2 Korisnik ima potpunu kontrolu nad svojim osobnim podacima, te može zatražiti da se obrišu njegovi osobni podaci koje nam je ustupio u svrhu realizacije usluge, a nakon što protekne vremenski period čuvanja podataka i ukoliko više ne postoje opravdani razlozi za čuvanje podataka.

6.3 Sve podatke koje Korisnik ustupi Sebastus sailingu se koriste u skladu s danom privolom. Bitno je napomenuti kako Korisnik privolu može povući u bilo kojem trenutku u skladu s odredbama zakona koji se trenutno primjenjuje.

7. Vremenski period čuvanja osobnih podataka

7.1 Sebastus sailing obrađuje, koristi i čuva osobne podatake koji su nužni za naplatu i realizaciju, te pružanje ugovorene usluge. Svi osobni podaci se prikupljaju u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka. 

7.2 Osobne podatke Sebastus sailing čuva onoliko dugo koliko su oni potrebni za postizanje svrhe zbog koje su podaci prikupljeni i zbog koje se obrađuju, odnosno do prestanka Ugovornog odnosa i realizacije usluge. 

7.3 Najkasniji je rok istek svih zakonskih obveza koje su povezane s čuvanjem osobnih podataka, osim u iznimnim slučajevima kada se vodi postupak pred sudom ili drugim sličnim tijelom, te i dalje postoji potreba za čuvanjem osobnih podataka. 

7.4 Druga pravila se primjenjuju na osobne podatke koji su utemeljeni na privoli Korisnika. Osobni podaci koji su prikupljeni na temelju privole Korisnika se čuvaju dok Korisnik ne opozove danu privolu. 

7.5 Osobni podaci se mogu brisati ranije nego što je privola opozvana u slučaju da je postignuta svrha zbog koje je došlo do prikupljanja navedenih podataka. 

7.6 Nakon što proteknu rokovi pohrane osobnih podataka, osobni podaci se uklanjaju iz sustava i arhiviraju, a moguća je i situacija u kojoj se navedeni podaci pretvaraju u anonimne podatke, odnosno u podatke koji više ne mogu omogućiti identificiranje.

8. Zaštita podataka

8.1 Svi podaci na web stranici Sebastus sailinga osigurani su tehničkim i organizacijskim mjerama protiv gubitka, uništavanja, pristupa, izmjene i distribucije. Međutim, Sebastus sailing ne preuzima nikakvu odgovornost za uništavanje i oštećenje podataka.

8.2 Sebastus sailing će poduzeti sve razumne napore kako bi osigurao osobne podatke Korisnika. Korištenje interneta nije u potpunosti sigurno i zbog toga Sebastus sailing ne može jamčiti sigurnost ili integritet bilo kakvih osobnih podataka koji se prenose od Korisnika putem interneta.

8.3 Sebastus sailing će poduzeti svaki razumno opravdani korak kako bi osigurao da se neispravni podaci isprave ili izbrišu. 

9. Izmjene i prijelazne odredbe

9.1 Politika stupa na snagu i počinje se primjenjivati od dana objave na web stranici. 

9.2 Protekom vremena postoji mogućnost da će zbog potrebe ili usklađivanja s budućim važećim propisima doći do izmjene ove Politike. Sebastus sailing savjetuje Korisnicima da prate web stranicu kako bi uvijek bili upućeni u moguće promjene.

U Zagrebu, 25.02.2020.

Sebastus sailing d.o.o.

Top