Opći uvjeti i pravila korištenja

1. Strane

1.1 Ovi Opći uvjeti i pravila korištenja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) reguliraju međusobna prava i obveze u odnosu na usluge koje pruža društvo Sebastus sailing d.o.o. (dalje u tekstu: Sebastus sailing), identifikacijski broj za PDV: HR06001546604, Ulica Franje Petračića 6, 10000 Zagreb, Hrvatska, putem svoje Web stranice na domeni sebastus.com (dalje u tekstu: Web stranica) ili bilo koje druge Web stranice u vlasništvu Sebastus sailing d.o.o.

1.2 Korisnik je definiran kao svaki posjetitelj, pojedinac ili ovlašteni predstavnik pravne osobe koji pristupa Web stranici tražeći podatke o uslugama i ponudama Operatora Brodova. Korisnici koriste uslugu radi Rezervacije Broda. Riječi i pojmovi korišteni u ovim Općim uvjetima koji imaju rodna značenja odnose se jednako na svaki rod, neovisno u kojem su rodu korišteni. Maloljetna osoba (mlađi od 18 godina) ne može izvršiti Rezervaciju.

Korisnik na vlastitu odgovornost izjavljuje da je odrasla osoba i da su svi osobni podaci istiniti i točni. Korisnik jamči da je pravno ovlašten potpisati obrazac za Rezervaciju, osiguran od strane Sebastus sailinga, u svoje ime ili za druge, u čije ime je ovlašten djelovati. Korisnik pristaje pridržavati se Općih uvjeta i prihvaća da se isti odnose na njega.

1.3 Sebastus sailing zadržava pravo ukloniti, bez najave, svakog Korisnika koji o sebi unese netočne podatke.

1.4 Rezervacija: Bilo koja Rezervacija Broda, kojeg na Web stranici nudi Operator, a koju izvrši Korisnik.

1.5 Polog: Iznos novca kojeg je Korisnik dužan platiti prilikom Rezervacije Broda. Sigurnosni Polog biti će vraćen Korisniku nakon završetka plovidbe, osim u slučaju štete na Brodu, počinjene od strane Korisnika i u ostalim slučajevima koje odredi Operator.

1.6 Cijena je ukupna cijena usluge koju Korisnik plaća za Rezervaciju Broda.

1.7 Operater: potpuno poslovno sposobna fizička osoba ili uredno zastupana pravna osoba koja je pravni i stvarni vlasnik Plovila ili je opunomoćena od strane pravnog i stvarnog vlasnika Plovila ili osoba koja ima ekskluzivno bezuvjetno pravo koristiti i objaviti Brod na Web stranici kako bi Korisnik izvršio Rezervaciju. Sebastus sailing je s Operatorima sklopio ugovore o suradnji za potrebe pružanja usluga Rezervacije Brodova.

1.8 Brod/Plovilo: čamci, jedrilice, katamarani, motorni čamci, jahte, guleti, trimarani i svaka druga vrsta plovila na moru, jezeru ili rijeci određenog Operatora, objavljena na Web stranici radi Rezervacije od strane Korisnika. Sebastus sailing je posrednik za Rezerviranje tih Plovila koja su objavljena na Web stranici Sebastus sailinga. Dodatne usluge koje se odnose na Brodove (npr. čišćenje, skiper, itd.) mogu ali i ne moraju biti uključene u usluge i one su posebno navedene za svaki Brod na Web stranici.

2. UVJETI KORIŠTENJA USLUGE

2.1 Sebastus sailing nudi usluge najma Plovila za rekreaciju i druge popratne usluge i proizvode. Sebastus sailing djeluje kao posrednik između Korisnika i Operatora za Rezervaciju Plovila. Plovila se nalaze u flotama raznih Operatora. Korisnik potvrđuje da pristaje na ove Opće uvjete kada pošalje upit ili kada plati predujam.

2.2 Usluga Rezervacije dostupna je isključivo odraslim potpuno poslovno sposobnim osobama ili osobama ovlaštenim za zastupanje pravnih osoba, što iste potvrđuju izvršenjem Rezervacije.

2.3 Korisnik koji pošalje upit ili trenutnu Rezervaciju, dozvoljava Sebastus sailingu da koristi njegove osobne podatke radi Rezervacije Plovila, a sve u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i ostalim relevantnim odredbama. Sebastus sailing koristi osobne podatke Korisnika isključivo u svrhu za koju su prikupljeni. Osobni podaci Korisnika moraju biti dostupni Operatoru radi izvršenja Rezervacije Broda.

2.4 Brošure i promotivne ponude slati će se samo onim Korisnicima koji daju pristanak da žele primati takve obavijesti. Korisnici mogu povući taj pristanak u svakom trenutku. Za više informacija o privatnosti posjetite stranicu Pravila privatnosti.

3. The Service

3.1 Sebastus sailing stavio je na raspolaganje Internet platformu putem Web stranice, na kojoj Operatori mogu ponuditi Brodove za Rezervaciju. Operator može samostalno objaviti svoju Cijenu, ažurirati dostupnost Rezervacija svojih Brodova, upravljati nadolazećim Rezervcijama, primati zahtjeve za Rezervaciju, dobivati recenzije za svoje usluge, objavljivati svoje uvjete i pravila korištenja i druge podatke opisane u ovim Općim uvjetima putem Web stranice ili kroz web stranice trećih strana. 

3.2 Korisnik može Rezervirati određeni Brod putem Web stranice. Rezervirajući Brod putem Web stranice, svaki Korisnik stupa u ugovorni odnos s određenim Operatorom. Sebastus sailing ili Web stranica je posrednik između Korisnika i Operatora, djeluje u ime i u korist Operatora. Sebastus sailing prenosi Operatoru pojedinosti Rezervacije i šalje mu e-potvrdu o Rezervaciji. Sebastus sailing dobiva podatke prikazane na Web stranici izravno od Operatora ili kroz web stranice trećih strana ovlaštenih od strane Operatora. Operatori su u potpunosti odgovorni za ažuriranje svih tarifa, dostupnosti i ostalih podataka prikazanih na Web stranici. Sebastus sailing je odgovoran samo za uspostavljanje kontakta između Korisnika i Operatora. Sebastus sailing ne odgovara za neuspjeh pružene usluge ili za izvrsnost pružene usluge koje su dio ugovora između Operatora i Korisnika. Svaki Operator je i dalje odgovoran za točnost podataka (uključujući određivanje Cijena i dostupnosti) prikazanih na Web stranici.

3.3 Kada Korisnik putem Web stranice Rezervira Brod određenog Operatora, idući korak je potvrda Rezervacije. Nakon potvrđene Rezervacije Korisnik se obvezuje tom Rezervacijom, kao i uvjetima i odredbama iz ugovora koji će se primijeniti na tu Rezervaciju s određenim Operatorom, uvjetima plaćanja, otkazivanjima i ostalim pitanjima. Sebastus sailing nije stranka tog ugovora niti je obvezana uvjetima tog ugovora.

4. Prava i obveze

4.1 Sebastus sailing djeluje kao posrednik između Korisnika i Operatora. Sebastus sailing se obvezuje pružiti uslugu koja je u skladu s podacima o Rezervaciji, kako je navedeno u obrascu za Rezervacije. Sebastus sailing se obvezuje pomoći Korisniku pronaći Brod koji odgovara njegovim potrebama i pomoći mu u postupkom Rezervacije prilikom kojeg će pružiti Korisniku sve neophodne podatke o smještaju na Brodu, rutama i mogućim dodatnim uslugama, ukoliko će Korisnik za njih biti zainteresiran. Sebastus sailing se obvezuje prikupiti neophodne dokumente, uz pristanak Korisnika, i obavijestiti Operatora o tim dokumentima u skladu s ugovorom koji je Sebastus sailing potpisao s Operatorom.

4.2 Sebastus sailing primiti će uplatu od strane Korisnika u ime i u korist Operatora koji će pružiti uslugu, uključujući i sve dodatne usluge koje je naveo Korisnik u obrascu za Rezervaciju na Web stranici. Dodatne usluge naplaćuju se prema cjeniku Operatora. Sebastus sailing prenosi uplatu Operatoru prema uvjetima utvrđenim s tim Operatorom. Sebastus sailing radi za agencijsku proviziju.

4.3 Nakon što Korisnik plati Cijenu usluge, Sebastus sailing dati će mu potvrdu o plaćanju ugovorene usluge.

4.4 Korisnik je obvezan pružiti točne i istinite podatke za tražene informacije u obrascu za Rezervaciju kao i u svim ostalim obrascima koje mora ispuniti radi ugovaranja usluga. Korisnik je obvezan pružiti Sebastus sailingu sve tražene podatke u svrhu sklapanja ugovornog odnosa i odgovarajućeg pružanja usluga. Korisnik pristaje da Sebastus sailing provjeri istinitost osobnih podataka kao i svih ostalih navedenih podataka i obvezuje se surađivati sa Sebastus sailingom prilikom takve provjere. Korisnik također pristaje da se ti podaci podijele s Operatorom radi realizacije Rezervirane usluge.

4.5 Korisnik je odgovoran za cjelokupnu uplatu ugovorene usluge, poštivanje postupka, razdoblja i količine propisane ugovorom.

4.6 Operator mora osigurati da je Brod dostavljen Korisniku održavan i spreman za plovidbu. Operator se također obvezuje Korisniku predati Brod punog rezervoara. Ukoliko Korisnik ne nadopuni rezervoar gorivom, Operator može zaračunati naknadu navedenu u Uvjetima Operatora.

4.7 Korisnik izrijekom pristaje da će korektno koristiti usluge i u skladu s bilo kojim primjenjivim zakonima, propisima kao i prema važećim Općim uvjetima. Korisnik prihvaća svaku odgovornost koja može proizaći iz nepravilnog korištenja usluge i nepridržavanja Općih uvjeta, zakona i propisa.

5. Polog

5.1 Polog je neophodan za sve Brodove. Operator određuje iznos Pologa koji Korisnik mora platiti. Polog se plaća prije preuziman Broda. Polog je vrsta garancije Operatoru da će Korisnik i ostali gosti koristiti Brod brižljivo i izbjegavati oštećenja.

5.2 Operator pregledava Brod nakon plovidbe. Polog će se u cijelosti vratiti Korisniku ako Korisnik ne ošteti Brod, ne izgubi opremu, ne kasni u povratku ili ne prekrši bilo koje pravilo propisano od strane Operatora.

U slučaju da Korisnik ili neki od njegovih gostiju slučajno ili nemarom prouzroći štetu (npr. kasni prilikom vraćanja Broda u bazu, itd.), Polog se ne  vraća Korisniku dijelom ili u cijelosti, jer će se time naknaditi prouzročena šteta.

6. Plaćanje

6.1 Za sva plaćanja putem Web stranice Sebastus sailinga koristiti bankovni transfer (izravan prijenos sredstava s jednog računa na drugi), u skladu s iznosom i uputama navedenim u Općim uvjetima i ponudi.

6.2 Plaćanje Rezervacije obavlja se prema dolje navedenim uputama

  • Za Rezervacije koje traju više od 30 dana do prijave (check-in) Korisnik može birati,
  1. platiti odmah u cijelosti 100% iznosa Rezervacije nakon odobrenja Rezervacije od strane Operatora
  2. platiti 50% punog iznosa Rezervacije odmah nakon odobrenja Rezervacije od strane Operatora, a preostali iznos platiti unutar roka određenog ugovorom (taj period je najčešće između 50 i 30 dana od prije prijave (check-ina).
  • Rok za uplatu može varirati ovisno o uvjetima ugovora s Operatorom. Sve pojedinosti koje određuju rokove utvrditi će se u ugovoru između Korisnika i Operatora.

6.3 Za Rezervacije gdje je check-in kraći od 30 dana: Korisnik mora odmah platiti 100% naknade (osim ako se Operator i Korisnik drugačije dogovore).

6.4 Ukoliko Korisnik ne uplati Polog, jedan ili oba preostala iznosa unutar roka, Sebastus sailing ili Operator imaju pravo otkazati uslugu bez obveze povrata prethodno plaćenih iznosa.

7. Otkazivanje

7.1 Ukoliko Korisnik otkaže Rezervaciju mora znati da novac ne mora biti vraćen. Korisnici mogu Rezervirati određeni Brod putem Web stranice. Sebastus sailing i Operator savjetuju Korisnika da pročita uvjete Operatora prije Rezervacije, pošto povrat uplate ovisi o Operatorovim uvjetima i odredbama o otkazivanju. Povrat novca je odgovornost Operatora. Sebastus sailing nije odgovoran ukoliko Operator odbije vratiti uplatu.

7.2 Otkazivanje od strane Korisnika

Ako Korisnik otkaže najam unutar 24 sata od Rezervacije, dobiti će cijeli iznos od uplaćenog novca. Napominjemo da razdoblje od 24 sata počinje kada izvršite Rezervaciju.

Ukoliko nakon ovog razdoblja Korisnik želi  iz bilo kojeg razloga otkazati uslugu, mora  bez odlaganja o tome obavijestiti Sebastus sailing putem e-pošte ili telefonom. 

U slučaju otkazivanja, obaveze plaćanja određuju se pojedinačno ovisno o politici otkazivanja Operatora s kojim je ugovor sklopljen.

7.3 Otkazivanje od strane Operatora

Ukoliko dođe do otkazivanja Rezervacije zbog greške Operatora, npr. zbog oštećenja na Rezerviranom Plovilu ili zbog nekih drugih nepredviđenih okolnosti na Plovilu, Korisnik će riješiti te probleme s Operatorom u skladu s  njegovim primjenjivim odredbama.

U većini slučajeva, poteškoće se rješavaju na jedan od slijedećih načina:

  • Rezervacijom Plovila sličnih karakteristika i veličine iz iste flote
  • povratom primljenog iznosa za Plovilo.

Korisnik prihvaća mogućnost suradnje i traži najbolje moguće rješenje ako je Plovilo oštećeno na prethodnom jedrenju ili zbog više sile. U takvim slučajevima, Sebastus sailing i Operator ne smatraju se odgovornima.

8. PRIJAVA I ODJAVA (CHECK-IN I CHECK-OUT)

8.1 Operator je obvezan predati Korisniku Plovilo spremno za jedrenje. To znači čisto, tehnički ispravno Plovilo, s opremom u skladu s popisom inventara, punih spremnika vode i goriva.

8.2 Korisnik se obvezuje preuzeti od Operatora Rezervirano Plovilo u dogovorenoj luci za ukrcaj i provjeriti da li je Plovilo u skladu s ugovorom.

8.3 U dogovorenoj luci Korisnik se obvezuje dostaviti Operatoru slijedeću dokumentaciju: važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu, propusnicu za ukrcaj (prema zahtjevu Operatora) i plovidbenu dozvolu, ako želi sam upravljati Brodom.

8.4 Korisnik se obvezuje vratiti Plovilo u luku za iskrcaj. Ukoliko Korisnik to ne ispoštuje ili ukoliko vrati Plovilo u neku drugu luku, Korisnik je dužan platiti sve nastale troškove u vezi s transferom Broda, a  u odredbama Operatora predviđena je i dodatna kazna. Korisnici moraju vratiti Plovilo punog spremnika.

9. Nadležnost

9.1 Strane će nastojati riješiti svaki spor mirnim putem.

9.2 U mjeri dopuštenoj zakonom, ovi Opći uvjeti i pružanje naših usluga tumačiti će se i interpretirati te provoditi u skladu sa zakonima Republike Hrvatske. Obje strane prihvaćaju nadležnost hrvatskih sudova.

10. Briga o korisniku i pritužbe

10.1. Ukoliko Korisnik nije zadovoljan realizacijom i uslugom bilo kojeg dijela Rezervacije izvršene putem Sebastus sailinga, mora prijaviti sve pritužbe na službenu e-mail adresu info@sebastus.com u najkraćem mogućem roku. Sebastus sailing će pokušati pronaći odgovarajuće rješenje.

11. Ostalo

11.1 Sebastus sailing ima pravo ostvariti svoja prava ovim Općim uvjetima izravno i u svoje ime.

11.2 Korisnik i Operator potvrđuju da Sebastus sailing neće biti nadležan niti se smatrati odgovornim za bilo kakvu izmjenu, obustavu ili prestanak usluga dostupnih na ovoj   Web stranici. Sebastus sailing ne garantira da će usluga od strane Operatora odgovarati potrebama Korisnika i Sebastus sailing nije odgovoran za neuspjeh ili nepotpunu izvedbu usluge uređene ugovorom između Korisnika i Operatora.

Sebastus sailing ne jamči i ne odgovara Korisniku da se objavljene slike i podaci podudaraju sa stvarnim stanjem Plovila i da je Cijena i dostupnost ažurirana na Web stranici. Operator je odgovoran za ispravnost i cjelovitost podataka (Cijena, dostupnost, itd.) koji su prikazani na Web stranici.

11.3 Izvornik Općih uvjeta sebastus.com napisan je na hrvatskom jeziku. Izvornik je preveden na druge jezike. Prevedene verzije smatraju se neslužbenim prijevodima i ne stvaraju pravne učinke. U slučaju spora oko sadržaja ili tumačenja ovih Općih uvjeta, ili određenih nedosljednosti ili nesporazuma između hrvatske verzije i ostalih verzija ovih Općih uvjeta, hrvatski izvornik smatrati će se pravno važećim i primijeniti će se u skladu sa zakonom. Ukoliko na Web stranici odaberete hrvatski jezik, biti će vam dostupan izvornik Općih uvjeta. Možete također zatražiti i pisani izvornik Općih uvjeta na hrvatskom jeziku.