Ogólne warunki korzystania z usługi na stronie internetowej Sebastus.com

1. Strony

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe regulują wzajemne prawa i obowiązki związane z usługami oferowanymi przez firmę Sebastus Ltd. (zwany dalej USŁUGODAWCA), numer identyfikacyjny VAT: 17403046070, Oreškovićeva 1 A, 10 000 Zagrzeb, czyli Sebastus.com (zwany dalej STRONA INTERNETOWA) lub inne strony internetowe należące do Sebastus Ltd.

1.2 UŻYTKOWNIK: jest zdefiniowany jako każdy odwiedzający, osoba fizyczna lub prawnie reprezentowana, jak również zarejestrowany użytkownik, który wchodzi na stronę internetową w celu wyszukania informacji na temat usług czarterowych oraz oferuje i wykorzystuje usługę do bezpośredniej realizacji rezerwacji i zamówień zakupu. Osoby niepełnoletnie nie będą akceptowane, jeśli spróbują się zarejestrować.

UŻYTKOWNIK oświadcza, na własną odpowiedzialność, że jest osobą pełnoletnią i że wszystkie podane dane osobowe są zgodne z jego wiedzą. UŻYTKOWNIK gwarantuje, że jest prawnie upoważniony do podpisania formularza rezerwacji przewidzianego przez USŁUGODAWCĘ we własnym imieniu lub dla agentów lub przedstawicieli działających w jego/jej imieniu i uznaje, że akceptacja oznacza związanie aktualnymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi.

1.3 USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez uprzedzenia, każdego użytkownika, który wprowadzi nieprawdziwe informacje o sobie. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się do przestrzegania ogólnych warunków i w pełni zgadza się, że są one stosowane wobec niego jako użytkownika końcowego.

1.4 REZERWACJA: Jakakolwiek rezerwacja STATKU oferowanego przez CZARTER na STRONIE INTERNETOWEJ, dokonana przez ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA.

1.5 CZARTER: Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną lub właściwie reprezentowana przez osobę prawną, która jest prawnym i faktycznym właścicielem statku lub jest upoważniona przez prawnego i faktycznego właściciela statku lub osobę, która otrzymała wyłączne, bezwarunkowe prawo do używania i umieszczania STATKU na STRONIE INTERNETOWEJ dla UŻYTKOWNIKA w celu dokonania REZERWACJI.

1.6 STATEK: Statki, żaglówki, katamarany, łodzie motorowe, jachty, gulety, trimarany i wszelkie inne rodzaje statków morskich, wodnych lub rzecznych określonego CZARTERU, umieszczone na stronie internetowej dla ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW w celu dokonania rezerwacji. Dodatkowe usługi związane ze STATKIEM (np. sprzątanie, skipper itp.) mogą być włączone do usługi i są wymienione na stronie każdego STATKU w ramach STRONY INTERNETOWEJ oferującej CZARTERY.

2. Warunki korzystania z usługi

2.1 USŁUGODAWCA świadczy usługi czarteru łodzi rekreacyjnych oraz inne powiązane usługi i produkty. USŁUGODAWCA działa jako pośrednik między UŻYTKOWNIKIEM a CZARTEREM w zakresie rezerwacji statków. Te warunki regulują statki znajdujące się we flocie różnych CZARTERÓW. UŻYTKOWNIK potwierdza, że zgadza się z tymi warunkami, gdy potwierdza cel rejestracji lub gdy wpłaca zaliczkę.

2.2 Korzystanie z usługi REZERWACJI jest dostępne wyłącznie dla osób pełnoletnich i osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych lub osób upoważnionych do reprezentowania osoby prawnej, które potwierdzają poprzez właściwe korzystanie z REZERWACJI.

2.3 Rejestracji UŻYTKOWNIKA dokonuje się za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ, która wymaga od UŻYTKOWNIKA podania danych osobowych, jak również innych wymaganych od niego informacji (zwanej dalej ZAREJESTROWANYM UŻYTKOWNIKIEM).

2.4 Po udanej rejestracji ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK otrzymuje nazwę użytkownika i hasło w celu autoryzacji użycia. ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK musi zachować w tajemnicy swoją nazwę użytkownika i hasło. W przypadku, gdy ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK podejrzewa nieautoryzowane użycie jego nazwy użytkownika i/lub hasła, odpowiada osobiście za wszelkie koszty poniesione w związku z użyciem nazwy użytkownika i/lub hasła do momentu, gdy powiadomi USŁUGODAWCĘ poprzez kontakt opublikowane na STRONIE INTERNETOWEJ, a tym samym wyraźnie wskaże, że istnieje podejrzenie nieautoryzowanego użycia. ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK jest odpowiedzialny za wszystkie niedopuszczalne działania podejmowane pod jego nazwą użytkownika i/lub hasłem.

2.5 Wraz z rejestracją UŻYTKOWNIK potwierdza i wyraźnie deklaruje:

  • że w pełni akceptuje Ogólne Warunki Handlowe, w szczególności w zakresie, w jakim dotyczą one usług REZERWACJI;
  • że podał pełne, dokładne, prawdziwe i aktualne informacje;
  • że Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia praw własności intelektualnej popełnione przez użytkowników platformy.

2.6 ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK wyraża zgodę USŁUGODAWCY na wykorzystanie jego danych osobowych w celu dokonania rezerwacji statku, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (RODO). W przypadku newsletterów i ofert promocyjnych będą one wysyłane wyłącznie do ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA, który zaznaczy, że chce otrzymywać takie powiadomienia. ZAREJSZONY UŻYTKOWNIK może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.

3. Usługi

3.1 USŁUGODAWCA udostępnia platformę internetową poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ, na której CZARTER może zaoferować swoje STATKI do rezerwacji. CZARTER może samodzielnie ogłaszać ceny, dostosowywać dostępność do rezerwacji swoich STATKÓW, zarządzać nadchodzącymi rezerwacjami, otrzymywać zapytania o rezerwację, uzyskiwać opinie na temat swoich usług, ogłaszać swoje warunki i inne informacje opisane w niniejszym regulaminie za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ lub za pośrednictwem trzeciej strony internetowej.

3.2 Po złożeniu rezerwacji, ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK, za pomocą USŁUGODAWCY, wchodzi w stosunek kontraktowy z CZARTEREM, w którym dokonuje rezerwacji.

3.3 ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK może zarezerwować konkretny STATEK poprzez STRONĘ INTERNETOWĄ. Rezerwując łódź za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ, każdy użytkownik zawiera umowę z konkretnym CZARTEREM. USŁUGODAWCA lub STRONA INTERNETOWA jest pośrednikiem w stosunku do ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA i CZARTERU, przekazującym szczegóły rezerwacji do CZARTERU i wysyłającym e-mail z potwierdzeniem REZERWACJI do CZARTERU oraz w imieniu CZARTERU. Informacje wyświetlane na STRONIE INTERNETOWEJ, które USŁUGODAWCA otrzymuje od każdego CZARTERU, bezpośrednio od CZARTERU lub za pośrednictwem autoryzowanych przez CZARTER stron internetowych osób trzecich. CZARTERY są w pełni odpowiedzialny za aktualizację wszystkich stawek, dostępności i innych informacji wyświetlanych na STRONIE INTERNETOWEJ. USŁUGODAWCA jest odpowiedzialny za nawiązanie kontaktu pomiędzy CZARTERU a ZAREJSZERZONYM UŻYTKOWNIKIEM. USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi lub dokładne wykonanie usług, które są częścią umowy pomiędzy CZARTEREM a ZAREJESTROWANYM UŻYTKOWNIKIEM. Każdy CZARTER ponosi odpowiedzialność za kompletność i dokładność informacji (w tym ceny i dostępność) zamieszczonych na STRONIE INTERNETOWEJ.

3.4 ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK rozumie i akceptuje istnieje umowy regulującej każdą REZERWACJĘ pomiędzy indywidualnym CZARTEREM a ZAREJESTROWANYM UŻYTKOWNIKIEM. Jeżeli dokonuje się REZERWACJI z indywidualnym CZARTEREM za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ, w następnym kroku zostanie wysłane POTWIERDZENIE REZERWACJI, które będzie wiążące, a także z warunkami umowy, które będą wykorzystane do REZERWACJI z indywidualnym CZARTEREM, w zakresie płatności, anulowania oraz innych kwestii.

3.5 ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK zgadza się na warunki umowy z CZARTEREM, który będzie zapewniał usługę. Jeżeli REZERWACJA tych usług zostanie zakończona na STRONIE INTERNETOWEJ, użytkownik otrzyma pisemną umowę od CZARTERU, która reguluje wszystkie aspekty związane ze świadczonymi usługami. USŁUGODAWCA nie będzie stroną tych traktatów i nie może być związany ich warunkami.

3.6 eśli Państwo jako ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK anuluje REZERWACJĘ, należy pamiętać, że może nie otrzymać zwrotu w zależności od postanowień i zasad anulowania i REZERWACJI CZARTERU. USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności, jeśli CZARTER odmówi zwrotu środków zarejestrowanym użytkownikom. Dlatego, ZAREJESTROWANI UŻYTKOWNICY, proszeni są o zapoznanie się z warunkami każdego CZARTERU przed REZERWACJĄ.

4. Zobowiązanie

4.1 USŁUGODAWCA jest zobowiązany do podania w formularzu rejestracyjnym informacji dotyczących rezerwacji. USŁUGODAWCA jest zobowiązany do obciążenia ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA kosztami usługi uzgodnionej za pośrednictwem strony internetowej.

4.2 USŁUGODAWCA otrzyma płatność dokonaną przez ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA w imieniu i na rzecz CZARTERU, który będzie zapewnił usługę, w tym wszelkie usługi dodatkowe wskazane przez ZAREJSZERZONEGO UŻYTKOWNIKA w Formularzu Rezerwacyjnym na Stronie. USŁUGODAWCA przekaże środki finansowe do CZARTERU zgodnie z warunkami ustalonymi z każdym operatorem czarterowym.

4.3 Po zapłaceniu usługi przez ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA, USŁUGODAWCA przekaże mu potwierdzenie zapłaty za zamówione usługi.

4.4 ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK zobowiązuje się w każdym czasie do podania dokładnych i zgodnych z prawdą informacji dotyczących szczegółów wymaganych w formularzu rezerwacji i w każdej innej formie, do których wypełnienia jest zobowiązany w celu zawarcia umowy na usługi oferowane przez USŁUGODAWCY i zapewnienia, że informacje te są aktualizowane. ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK zobowiązuje się również jednoznacznie do dostarczenia ostatecznemu usługodawcy zakontraktowanej usługi wszystkich szczegółów i informacji, które mogą być wymagane w celu prawidłowego świadczenia danej usługi. ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK upoważnia USŁUGODAWCY do sprawdzenia prawdziwości danych osobowych i wszelkich innych dostarczonych informacji oraz zobowiązuje się do współpracy z USŁUGODAWCĄ podczas takiej kontroli.

4.5 ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK jest odpowiedzialny za pełną płatność za zamówione usługi, z uwzględnieniem procedury, okresów i ilości określonych w umowie.

4.6 ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK wyraźnie potwierdza, że jest zobowiązany do korzystania z tych usług w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz zgodnie z aktualnym Ogólnymi warunkami handlowymi. ZAREJSZONY UŻYTKOWNIK przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność, która może wynikać z niewłaściwego korzystania z zamówionych usług.

5. Płatność

5.1 W przypadku wszystkich płatności dokonywanych za pośrednictwem STRONY INTERNETOWEJ wykorzystujemy bramkę płatności od usługodawcy MANGOPAY (dalej DOSTAWCA USŁUG PŁATNOŚCI).

5.2 Po udanym zakończeniu REZERWACJI, środki zostaną wstępnie autoryzowane przez ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA w kwocie pozostającej na STRONIE na koniec REZERWACJI, jeżeli środkiem płatniczym jest karta. W ciągu 24 godzin CZARTER zaakceptuje lub odrzuci wniosek o REZERWACJĘ. Jeżeli CZARTER zaakceptuje wniosek o REZERWACJĘ, wówczas karta kredytowa ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA jest obciążana za wcześniej autoryzowane środki. Jeżeli CZARTER nie zaakceptuje REZERWACJI, wstępnie autoryzowane środki są zwracane na kartę ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA.

5.3 ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK może płacić w inny sposób, poza kartą, na przykład przelewem bankowym, ale tylko za pośrednictwem DOSTAWCY USŁUG PŁATNOŚCI i za REZERWACJE, których rejestracja (zameldowanie) trwa krócej niż 14 dni od dnia REZERWACJI. W przypadku wybrania metody płatności przelewem bankowym, ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK musi dokonać płatności za pośrednictwem DOSTAWCY USŁUG PŁATNOŚCI. Płatność przelewem bankowym musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych w Chorwacji. Terminy te obowiązują we wszystkich przypadkach, z wyjątkiem ofert last minute.

5.4 Płatność salda za REZERWACJĘ poprzez DOSTAWCY USŁUG PŁATNOŚCI dokonywana przez ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA powinna być dokonywana w sposób określony poniżej:

Dla REZERWACJI, które mają więcej niż 30 dni do zgłoszenia (zameldowanie): ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK ma wybór: albo zapłacić 100% pełnej opłaty za REZERWACJĘ natychmiast po zatwierdzeniu określonej REZERWACJI przez CZARTER, albo zapłacić 50% pełnej opłaty za REZERWACJĘ natychmiast po zatwierdzeniu określonej REZERWACJI przez CZARTER, a pozostałą kwotę do zapłaty w terminie określonym w umowie (najczęściej jest to okres pomiędzy 50 a 30 dni przed zameldowaniem). Termin płatności może się różnić w zależności od warunków umowy z CZARTEREM. Wszystkie szczegóły dotyczące okresu czasu będą wyszczególnione w umowie pomiędzy ZAREJESTROWANYM UŻYTKOWNIKIEM a CZARTEREM.

5.5 W przypadku REZERWACJI, w których zgłoszenie (zameldowanie) trwa krócej niż 30 dni: ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK będzie zobowiązany do zapłaty 100% opłaty za REZERWACJĘ (chyba że CZARTER i UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY uzgodnią inaczej).

6. Polityka anulowania

6.1 Anulowanie REZERWACJI jest możliwe w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. W tej konkretnej sytuacji on/ona otrzymuje zwrot wpłaconych środków.

6.2 Jeżeli ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK anuluje swoją rezerwację po zakończeniu 24-godzinnego terminu, należy pamiętać, że w zależności od polityki anulowania rezerwacji i warunków rezerwacji CZARTERU zwrot kosztów może nie zostać dokonany w ogóle. USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli CZARTER odmówi zwrotu pieniędzy ZAREJESTROWANEMU UŻYTKOWNIKOWI. Dlatego. ZAREJESTROWANYMI UŻYTKOWNIKAMI zaleca się, aby przed dokonaniem Rezerwacji zapoznali się z warunkami każdego Czarteru.

6.3 Anulowanie przez ZAREJESTROWANEGO UŻYTKOWNIKA

Jeżeli ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK chce zrezygnować z usługi z jakiegokolwiek powodu, należy bez uprzedzenia powiadomić o tym, przez e-mail, USŁUGODAWCY.

Zobowiązania płatnicze, które ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK musi zapłacić w przypadku anulowania usługi, są ustalane indywidualnie w zależności od polityki anulowania przez CZARTERU, z którym zawarta jest umowa.

6.4 Anulowanie przez CZARTER

Jeżeli rezerwacja zostanie anulowana z winy CZARTERU, na przykład z powodu uszkodzenia zarezerwowanego statku lub innych nieprzewidzianych okoliczności na statku, ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK ureguluje te problemy z CZARTEREM zgodnie z obowiązującymi przepisami tego operatora.

W większości przypadków jest najbardziej prawdopodobne, że problem zostanie rozwiązany w jeden z następujących sposobów:

  • Rezerwacja statku o podobnych cechach i rozmiarach, znajdującego się w tej samej flocie
  • Zwrot otrzymanej kwoty za statek.

ZAREJESTROWANY UŻYTKOWNIK akceptuje możliwość współpracy i poszukiwania najlepszego możliwego rozwiązania w przypadku uszkodzenia statku w trakcie poprzedniego czarteru lub działania siły wyższej. W takich przypadkach, ani USŁUGODAWCA, ani CZARTER nie będą uznawani za winnych.

7. Jurysdykcja

7.1 Strony będą starały się rozwiązywać wszelkie spory w sposób pokojowy.

7.2 W zakresie dozwolonym przez prawo, te warunki handlowe i świadczenie naszych usług będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem chorwackim, a wszelkie spory wynikające z tych ogólnych warunków handlowych i naszych usług będą przedkładane wyłącznie właściwym sądom w Zagrzebiu, Chorwacja.

8. Inne

8.1 Prawa i ograniczenia opisane w tych Warunkach handlowych użytkowania służą wsparciu USŁUGODAWCY. USŁUGODAWCA ma prawo ustalić swoje prawa bezpośrednio i we własnym imieniu.

8.2 ZAREJESTROWANI UŻYTKOWNIK i CZARTER przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia usług oferowanych na Stronie internetowej.

8.3 Oryginalna wersja Ogólnych Warunków Handlowych Sebastus.com jest w języku chorwackim. Ta wersja została przetłumaczona na inne języki. Przetłumaczone wersje są uznawane za tłumaczenia nieoficjalne i nie oznaczają praw. W przypadku sporu dotyczącego treści lub interpretacji niniejszych warunków lub szczególnego rodzaju niespójności lub braku zgody między wersją chorwacką a innymi wersjami tych warunków, wersja chorwacka będzie uważana za decydującą i będzie stosowana zgodnie z prawem. Jeśli wybierzesz wersję chorwacką, oryginalna wersja ogólnych warunków będzie dostępna dla Ciebie. Można również zażądać oryginalnej wersji Ogólnych Warunków Handlowych w języku chorwackim na piśmie lub na prośbę.

Top